فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

سه. هدیه دادن به خویشاوندان

1. هدیه دادن به خویشاوندان مستحب است. آنان کسانی هستند که خداوند بزرگ دستور اکید به رابطه با آنان را داده و نهی شدید از قطع رابطه با آنان را کرده است... و شایسته تر به این کار پدر و مادر هستند که خداوند بزرگ دستور نیکی به آنان را داده است ... و از همه سزاوارتر مادر است که نیکی به او و رابطه با وی بیشتر از پدر تاکید شده است... .(393)
2. برتری دادن برخی فرزندان بر برخی دیگر در هدیه دادن جایز است، ولی کراهت دارد. و چه بسا اگر موجب فتنه انگیزی و دشمنی و کینه مفسده آور باشد حرام شود، همان گونه ممکن است اگر مفسده ای نداشته و برای برخی فرزندان خصوصیتی باشد که رعایت آن اولویت دارد، این برتری دادن چه بسا ترجیح داشته باشد.(394)

چهار. احکام خمس

أ. تعریف خمس

پرداخت 5/1 دارایی را پس از یک سال از خمسی و با توجه به موارد و شرایط که در شرع مقدس اسلام مشخص شده است، خمس می نامند.