فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

د. چگونگی پرداخت نفقه

9. چگونگی پرداخت نفقه به صورت غذا و خورش یا بدین گونه است که زن مانند سایر اعضای خانواده طبق معمول با شوهرش در خانه هم خوراک می شود، و یا بدین صورت است که شوهر، خود نفقه را به زن می دهد... .(382)

پرداخت نفقه به صورت پول نقد

10. اگر زن و شوهر بر پرداخت نفقه به صورت پول نقد و قیمت غذا و خورش توافق کنند و زن آن را بگیرد مالکش می شود. و آنچه به عنوان نفقه بر مرد واجب بوده است ساقط می شود، ولی هیچ کدام حق ندارد دیگری را به پرداخت نفقه به صورت پول نقد وادار کنند.(383)

ه. صرفه جویی در نفقه

11. اگر شوهر مخارج چند روز مثلا یک هفته یا یک ماه را به زن بپردازد و این مدت بگذرد و زن آن را برای خود مصرف نکند، به این صورت که از جای دیگری - غیر از نفقه - مصرف کند یا کسی مخارج او را بدهد و یا زن با صرفه جویی، مقداری که از نفقه را پس انداز کند، آنچه از نفقه زیاد می آید متعلق به زن و ملک اوست و شوهر حق پس گرفتن آن را ندارد... .(384)
یادسپاری
کسی که مال ندارد و مخارجی بر او واجب است مثل خرج زن و بچه، باید کسب کند و برای کارهای مستحب مانند وسعت دادن به عیالات و دستگیری از فقرا کسب کردن مستحب است.(385)