فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

ج. شرط پرداخت نفقه

8. شرط استحقاق زن برای دریافت نفقه و خرجی، فقر و نیاز زن نیست. از این رو زن بر شوهر حق نفقه دارد اگر چه زن، بی نیازترین مردم باشد.(381)

د. چگونگی پرداخت نفقه

9. چگونگی پرداخت نفقه به صورت غذا و خورش یا بدین گونه است که زن مانند سایر اعضای خانواده طبق معمول با شوهرش در خانه هم خوراک می شود، و یا بدین صورت است که شوهر، خود نفقه را به زن می دهد... .(382)

پرداخت نفقه به صورت پول نقد

10. اگر زن و شوهر بر پرداخت نفقه به صورت پول نقد و قیمت غذا و خورش توافق کنند و زن آن را بگیرد مالکش می شود. و آنچه به عنوان نفقه بر مرد واجب بوده است ساقط می شود، ولی هیچ کدام حق ندارد دیگری را به پرداخت نفقه به صورت پول نقد وادار کنند.(383)