فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

ب. مقدار نفقه

7.نفقه زن مقدار معینی ندارد، بلکه قانون این است که شوهر آنچه را زن نیاز دارد تهیه کند، مانند غذا، خورش، پوشاک، فرش، روانداز، مسکن، خدمتکار(379) و وسایلی که برای آشامیدن، پختن، نظافت، و غیر اینها لازم دارد... .(380)

ج. شرط پرداخت نفقه

8. شرط استحقاق زن برای دریافت نفقه و خرجی، فقر و نیاز زن نیست. از این رو زن بر شوهر حق نفقه دارد اگر چه زن، بی نیازترین مردم باشد.(381)

د. چگونگی پرداخت نفقه

9. چگونگی پرداخت نفقه به صورت غذا و خورش یا بدین گونه است که زن مانند سایر اعضای خانواده طبق معمول با شوهرش در خانه هم خوراک می شود، و یا بدین صورت است که شوهر، خود نفقه را به زن می دهد... .(382)