فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

استفتا

حفظ اموال فرزند
فرزندانی که قبل از بلوغ شاگردی می کنند و مزدشان بیش از خرجشان است، آیا پدرشان باید مقدار بیشتر را حفظ کنند و بعد از بلوغ تحویلشان دهند یا نه؟
بسمه تعالی؛ واجب است حفظ و رد در حال بلوغ.(350)

چهار. حقوق پدر و مادر و وظایف فرزندان

و وصینا الانسان بوالدیه احساناً.
آدمی را سفارش کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند.(351)
برخی از حقوق پدر و مادر و وظایف فرزند عبارتند از:

حدود اطاعت از پدر و مادر

1. اطاعت پدر و مادر تا چه حد بر فرزند لازم است، و آیا اجداد و جدات هم حکم پدر و مادر را دارند؟
بسمه تعالی؛ در اموری که انجام آن موجب ناراحتی آنهاست، از حیث شفقت پدر و مادری اطاعت شود و فرقی بین پدر و مادر و اجداد نیست.(352)