فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

د. ولیمه و مهمانی

ولیمه دادن هنگام تولد بچه مستحب است و این یکی از پنج موردی است که ولیمه دادن در آنها سنت و مستحب است، همان گونه که یکی از آن موارد در هنگام ختنه کردن است. و معتبر نیست که ولیمه در همان روز اول تولد داده شود، بلکه تاخیر آن تا چند روز نیز اشکالی ندارد. و ظاهر این است که چنانچه ختنه در روز هفتم و یا پیش از آن صورت گیرد و در روز ختنه به نیت ولیمه تولد و ختنه، ولیمه داده شود، هر دو کار مستحب انجام شده است.(324)

ه. عقیقه کردن

1. از مستحباتی که بر آن تاکید شده، عقیقه و قربانی کردن برای نوزاد پسر و دختر است. و مستحب است برای نوزاد پسر، حیوان نر و برای نوزاد دختر، حیوان ماده عقیقه شود. و مستحب است که عقیقه را در روز هفتم انجام دهند. و چنانچه از روز هفتم به تاخیر بیفتد - چه با عذر و چه بدون عذر - عقیقه ساقط نمی شود. بلکه اگر برای فرزند عقیقه ندادند و او بالغ شد، مستحب است که فرزند برای خودش عقیقه دهد. و چنانچه در زمان حیات نیز عقیقه ندهد، مستحب است پس از مرگ وی برایش عقیقه دهند. و عقیقه باید یکی از چهارپایان سه گانه باشد: گوسفند میش یا بز، گاو و شتر، و صدقه دادن پول عقیقه به جای آن کافی نیست و جای آن را نمی گیرد... و مستحب است پا و ران عقیقه را به مامای بچه اختصاص دهند. و چنانچه آن ربعی از عقیقه را که پا و ران عقیقه در آن است به ماما بدهند، بعید نیست که هر دو کار مستحب را انجام داده باشند. و در صورتی که ماما نباشد سهم او را به مادر می دهند تا آن را صدقه بدهد.(325)
2. در عقیقه مخیر هستند بین این که آن را به صورت گوشت خام یا پخته شده تقسیم کنند. و یا این که آن را بپزند و عده ای از مؤمنان - دست کم ده نفر - را دعوت کنند. و اگر بیشتر از ده نفر باشند بهتر است. و مهمانان از آن بخورند و برای نوزاد دعا کنند. و اشکالی ندارد که عقیقه مطابق آنچه متعارف است پخته شود، و گاهی گفته می شود بهتر آن است که با آب و نمک پخته شود. ولی بهتر بودن این کار معلوم نیست.(326)
امام صادق علیه السلام می فرمایند:
[سلامتی ] هر فرزندی در گرو عقیقه است.(327)

و. شیر دادن

1. برای شیر دادن بچه بهتر از هر کس مادر اوست... .(328)
2. نهایت شیر دادن دو سال کامل است. و جایز است تا سه ماه کمتر از این مدت، آن را کاهش داد. یعنی در بیست و یک ماهگی کودک را از شیر گرفت، ولی در صورت امکان و عدم ضرورت، کمتر از این مدت جایز نیست.(329)
نکته
ام اسحاق می گوید: مشغول شیر دادن یکی از دو پسرم محمد و اسحاق بودم. امام صادق علیه السلام به من فرمودند: ام اسحاق! او را از یک پستان شیر نده. بلکه از هر دو پستان شیر بده، زیرا یکی از آن دو پستان غذا و دیگری آب است.(330)