فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

أ. غسل ولادت، گفتن اذان و اقامه، کامگشایی

در صورتی که برای نوزاد زیان نداشته باشد، مستحب است هنگام تولد، او را غسل دهند؛ و در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه را بگویند: و کام او را با آب فرات و تربت حضرت سیدالشهداءعلیه السلام بگشایند.(315)

ب. نامگذاری

نامگذاری نوزاد با نامهای خوب، مستحب و از حقوق فرزند بر پدر است. و بهترین نام ها هر نامی است که بندگی خدا - جل شأنه - را در بر داشته باشد؛ مانند: عبدالله، عبدالرحیم، عبدالرحمن، و مانند آنها. و پس از آن، نامهای پیامبران و امامان علیهم السلام است که بهترین آنها نام محمد است. بلکه اگر دارای چهار فرزند است کراهت دارد نام یکی از آنان محمد نباشد. و همچنین مکروه است اگر نام او محمد است کنیه او را ابوالقاسم بگذارد.(316)
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند:
ای علی! حق فرزند بر پدر این است که نام زیبا برای او انتخاب و ادب و اخلاقش را نیکو کند و کار شایسته ای برای وی برگزیند.(317)
امام رضا از پدرانش علیهم السلام نقل می کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:
هرگاه نام فرزند خود را محمد گذاشتید، به او احترام بگذارید و برایش جا باز کنید و با وی ترشرویی نکنید.(318)
سکونی می گوید: بر امام صادق علیه السلام وارد شدم در حالی که غمگین و اندوهناک بودم. حضرت به من فرمودند: سکونی چرا غمگینی؟
عرض کردم: دختری نصیبم شده است...
حضرت فرمودند: او را چه نام نهاده ای؟
عرض کردم: فاطمه.
حضرت فرمودند: آه! آه!... اکنون که او را فاطمه نام نهاده ای دشنامش مده. نفرینش مکن و او را کتک مزن.(319)
امام باقر از پدرانش علیهم السلام نقل می فرمایند:
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نامهای زشت و نازیبای مردان و شهرها را تغییر می دادند [و به جای آنها نامهای زیبا و نیکو را برمی گزیدند].(320)

ج. ختنه کردن

1. ختنه کردن پسر واجب است. و اگر تا پس از بلوغ تاخیر بیفتد بر پسر واجب است که خودش را ختنه کند حتی اگر کافر ختنه نشده ای مسلمان شود واجب است که ختنه شود اگر چه سالخورده باشد. و تا زمان بلوغ بر ولی پسر واجب نیست که او را ختنه کند. پس چنانچه پسر بدون ختنه بالغ شد بر خودش ختنه کردن واجب است. اگرچه احوط آن است که ولی اش وی را ختنه کند.(321)
2. ختنه شدن ذاتا واجب است و شرط صحت در طواف حج یا عمره است چه آن دو واجب باشند یا مستحب. ولی بنابر اقوا شرط صحت نماز نیست چه رسد به سایر عبادات.(322)
3. اگر کسی بچه ای را ختنه کند و ضرری به آن بچه برسد یا بمیرد، چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد ضامن است. و اگر بیشتر از معمول نبریده باشد ضامن نیست.(323)