فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

حدود اطاعت از شوهر

حدود اطاعت از شوهر تا چه حدی است؟
باسمه تعالی؛ در مطلق استمتاعات(308) و خروج زن از منزل باید اطاعت از شوهر باشد.(309)

دو. ترک حقوق و وظایف همسران

أ. نشوز زن

نشوز زن یا رعایت نکردن حقوق شوهر عبارت است از بیرون رفتن زن از اطاعت شوهر در اموری که بر زن واجب است و آنها عبارتند از:
1. تمکین نکردن خویش برای شوهر در کامیابی و امور جنسی.
2. از بین نبردن آنچه مایه تنفر و ضد کامیابی و لذت بردن امور جنسی است.
3. ترک پاکیزگی و آرایش خود در صورتی که شوهر خواستار آن باشد.
4. بیرون رفتن از خانه بدون اجازه شوهر و غیر اینها.
ولی ترک اطاعت از شوهر در مواردی که بر زن واجب نیست، باعث نشوز وی نمی شود.
بنابراین اگر زن از خدمات خانه و خواسته های شوهر که مربوط به کامیابی در امور جنسی نمی شود مانند جارو کردن، خیاطی، آشپزی یا جز آن حتی آب دادن و پهن کردن رختخواب خودداری کند، نشوز وی شمرده نمی شود.(310)
یادسپاری
اگر زن بدون اجازه شوهر سفری برود که بر او واجب نباشد، باید نماز را تمام بخواند. ولی اگر مثل سفر حج واجب باشد، باید نماز را شکسته بخواند.(311)