فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

لباس زن و رضایت همسر

اگر جهت شرکت در یک مهمانی خاصی زن بخواهد لباس مخصوصی را بپوشد، ولی همسر وی راضی نباشد و نپوشیدن آن لباس نیز موجب هتک آن زن نباشد، و در صورت استفاده زن از آن لباس چه بسا موجب ناراحتی خانوادگی و ایجاد اختلاف شود، از نظر شرعی این پوشیدن چه حکمی دارد و آیا جایز هست یا خیر؟
باسمه تعالی؛ اگر پوشیدن لباسی موجب اختلاف و مفسده باشد، باید از پوشیدن آن اجتناب شود. و شوهر هم نباید از لباسی که متعارف اقران(304) همسر او می پوشند جلوگیری کند.(305)

توطّن زن

آیا زن در توطّن(306) یا مسافرت تابع مرد است؟ در چه شرایطی و تا چه حدی؟
باسمه تعالی؛ میزان قصد خود زن است.(307)

حدود اطاعت از شوهر

حدود اطاعت از شوهر تا چه حدی است؟
باسمه تعالی؛ در مطلق استمتاعات(308) و خروج زن از منزل باید اطاعت از شوهر باشد.(309)