فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

مشاهده خون پس از ایام نفاس

این جانب بعد از زایمان و گذشت ایام نفاس، طبق دستور رساله غسل نفاس را انجام دادم و بعد از آن هم به مدت چهل روز خون استحاضه می دیدم که برای آنها هم غسل انجام داده ام، ولی بعضی می گویند که روز هیجدهم می بایست یک غسل انجام می دادم، لطفا بفرمایید: آیا روز هیجدهم نیز غسل دارد یا نه؟
باسمه تعالی؛ روز هیجدهم غسل ندارد، ولی در غیر ایام حیض خونی که دیده می شود حکم استحاضه را دارد که در رساله ذکر شده است.(285)

آمیزش پس از زایمان

آیا نزدیکی با همسر در زمان استحاضه، مانند ایام حیض حرام است؟ ضمنا چند روز پس از زایمان می توان با همسر نزدیکی کرد؟
باسمه تعالی؛ در مستحاضه حرام نیست، ولی باید بعد از غسل باشد علی الاحوط. و بعد از زایمان تا محکوم به نفاس است جایز نیست و تعیین حد ایام نفاس در رساله مذکور است.(286)

سقط بچه

از زنی بچه ای سقط شده و تا یک ماه از آلودگی پاک نشد. سپس او را کورتاژ کردند و بقیه ای مثلا انگشتی را از بقایای بچه درآوردند. چون بچه در حقیقت الان بتمامه منفصل شده، آیا آلودگی این مدت به ضمیمه ایام نفاس تماما نفاس است یا خیر و تکلیف نماز و روزه های او چیست؟
باسمه تعالی؛ در فرض سوال تمام محکوم به نفاس است.(287)
یادسپاری
در نخستین روزهای پس از زایمان، رحم زن ترشحات مختلفی را آغاز می کند. هرگاه بوی این ترشحات، نامطبوع و زننده شود، نشانه عفونت است. و اگر ترشحات رحم بیش از دو هفته ادامه یابد، نشانه باقی ماندن تکه ای از جفت در رحم و یا عدم انقباضات رحمی است.(288)
نکته
هنگامی که خداوند به امام سجادعلیه السلام فرزندی عطا می فرمود، حضرت از پسر یا دختر بودن فرزند سوال نمی فرمودند، بلکه می پرسیدند: آیا فرزند، سالم است؟ اگر سالم بود می فرمودند: خدا را شکر می کنم که فرزندی ناسالم به من عطا نفرمود.(289)