فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

استفتائات

مشاهده خون پس از ایام نفاس

این جانب بعد از زایمان و گذشت ایام نفاس، طبق دستور رساله غسل نفاس را انجام دادم و بعد از آن هم به مدت چهل روز خون استحاضه می دیدم که برای آنها هم غسل انجام داده ام، ولی بعضی می گویند که روز هیجدهم می بایست یک غسل انجام می دادم، لطفا بفرمایید: آیا روز هیجدهم نیز غسل دارد یا نه؟
باسمه تعالی؛ روز هیجدهم غسل ندارد، ولی در غیر ایام حیض خونی که دیده می شود حکم استحاضه را دارد که در رساله ذکر شده است.(285)

آمیزش پس از زایمان

آیا نزدیکی با همسر در زمان استحاضه، مانند ایام حیض حرام است؟ ضمنا چند روز پس از زایمان می توان با همسر نزدیکی کرد؟
باسمه تعالی؛ در مستحاضه حرام نیست، ولی باید بعد از غسل باشد علی الاحوط. و بعد از زایمان تا محکوم به نفاس است جایز نیست و تعیین حد ایام نفاس در رساله مذکور است.(286)