فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

ج. کارهای دوران نفاس

1. توقف در مسجد و رساندن جایی از بدن به خط قرآن و کارهای دیگری که بر حائض حرام است،(269) بر نفساء هم حرام است. و آنچه بر حائض واجب و مستحب و مکروه است، بر نفساء هم واجب و مستحب و مکروه می باشد.(270)
2. طلاق دادن زنی که در حال نفاس می باشد باطل است. و نزدیکی کردن با او حرام می باشد.
و اگر شوهرش با او نزدیکی کند، احتیاط واجب آن است که به دستوری که در احکام حیض [رساله توضیح المسائل ]گفته شده کفاره بدهد.(271)
3. وقتی زن از خون نفاس پاک شد، باید غسل کند و عبادتهای خود را به جا آورد. و اگر دوباره خون ببیند، چنانچه روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده، روی هم ده روز یا کمتر از ده روز باشد، تمام آن نفاس است. و اگر روزهایی که پاک بوده روزه گرفته باشد باید قضا نماید.(272)
4. اگر زن از خون نفاس پاک شود و احتمال دهد که در باطن خون هست، باید مقداری پنبه داخل فرج نماید و کمی صبر کند که اگر پاک است، برای عبادتهای خود غسل کند.(273)

د. احکام نفساء

1. اگر خون نفاس زن از ده روز بگذرد، چنانچه در حیض عادت دارد به اندازه روزهای عادت او نفاس و بقیه استحاضه است. و اگر عادت ندارد تا ده روز نفاس و بقیه استحاضه می باشد، و احتیاط مستحب آن است کسی که عادت دارد از روز بعد از عادت و کسی که عادت ندارد بعد از روز دهم تا روز هجدهم زایمان، کارهای استحاضه را به جا آورد و کارهایی را که بر نفساء حرام است ترک کند.(274)
2. زنی که عادت حیضش کمتر از ده روز است، اگر بیشتر از روزهای عادتش خون نفاس ببیند، باید به اندازه روزهای عادت خود نفاس قرار دهد، و بعد از آن تا روز دهم می تواند عبادت را ترک نماید یا کارهای مستحاضه را انجام دهد، ولی ترک عبادت، یک روز یا دو روز خیلی خوب است. پس اگر از ده روز بگذرد به اندازه روزهای عادتش نفاس است و بقیه استحاضه است و اگر عبادت را ترک کرده باید قضا کند.(275)
3. زنی که در حیض عادت دارد، اگر بعد از زاییدن تا یک ماه یا بیشتر از یک ماه پی در پی خون ببیند، به اندازه روزهای عادت او نفاس است و ده روز از خونی که بعد از نفاس می بیند اگر چه در روزهای عادت ماهانه اش باشد استحاضه است، مثلا زنی که عادت حیض او از بیستم هر ماه بیست و هفتم آن است، اگر روز هفدهم تا ده روز حتی خونی که در روزهای عادت خود که از بیستم تا بیست و هفتم است می بیند، استحاضه می باشد، و بعد از گذشتن ده روز، اگر خونی را که می بیند در روزهای عادتش باشد، حیض است چه نشانه های حیض را داشته باشد یا نداشته باشد، و اگر در روزهای عادتش نباشد اگر چه نشانه های حیض را داشته باشد، باید آن را استحاضه قرار دهد.(276)
4. زنی که در حیض عادت ندارد، اگر بعد از زایمان تا یک ماه یا بیشتر از یک ماه خون ببیند، ده روز اول آن نفاس و ده روز دوم آن استحاضه است و خونی که بعد از آن می بیند، اگر نشانه حیض را داشته باشد حیض وگرنه آن هم استحاضه می باشد.(277)
5. اگر خون زایمان سر ده روز یا پیش از آن قطع شود، تمام این خونی که دیده است نفاس خواهد بود، چه تمام ده روز را خون ببیند یا چند روز از آن را، چه در حیض عادت داشته باشد یا نه، و آن پاکی ای را که در بین دو خون یا چند خون واقع می شود بنابر اقوا در حکم نفاس است.
بنابراین اگر پس از زایمان، یک روز خون ببیند و قطع شود، سپس روز دهم خون ببیند، همه ده روز نفاس است. و همچنین اگر یک روز در میان تا روز دهم خون ببیند، همه ده روز نفاس خواهد بود.
ولی چنانچه فقط روز دهم پس از زایمان خون ببیند، تنها همان روز دهم، نفاس است و روزهایی که پیش از آن پاک بوده به تمامی طهر(278) است [و نفاس نیست ]. و اگر روز سوم و دهم زایمان خون دید، نفاس او هشت روز است.(279)
6. باید بین نفاس و حیض پس از آن، حداقل طهر که ده روز است فاصله بیفتد. پس اگر از وقت زایمان تا روز هفتم خون ببیند آن گاه پس از روز دهم سه روز یا بیشتر خون ببیند، حیض نیست بلکه استحاضه است، اگرچه احتیاط آن است که تا روز هجدهم بین وظایف نفساء و مستحاضه جمع کند، در صورتی که صاحب عادت نباشد، همان طوری که گذشت. ولی فاصله شدن حداقل طهر بین نفاس و حیض پیش از آن بنابر اقوا لازم نیست. بنابراین اگر پیش از زایمان، سه روز یا بیشتر خون ببیند - چه متصل به زایمان و یا به فاصلهکمتر از ده روز - حیض است. بویژه اگر در وقت عادت باشد.(280)
7. اگر خون تا یک ماه یا کمتر و یا بیشتر از آن ادامه پیدا کند، پس از گذشت مدت عادت در صاحب عادت و مدت ده روز در زنی که عادت ندارد، محکوم به استحاضه است. ولی پس از گذشت ده روز از خون نفاس ممکن است که حیض باشد. بنابراین اگر صاحب عادت بوده است و روزهای دیدن خون مصادف با آن عادت باشد، محکوم به حیض است. و در غیر این صورت باید به صفات و تمیز رجوع کند. و چنانچه صفات و تمیز نداشت باید به خویشان خود رجوع کند، وگرنه هفت روز را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد و به تفصیلی که در حیض گذشت مراجعه شود.(281)
8. اگر خون نفاس ظاهرا قطع شود، باید به گونه ای که در حیض گذشت استظهار(282) کند. پس اگر خون واقعا قطع شده بود، باید مانند حائض برای آنچه مشروط به غسل است غسل کند.(283)
یادسپاری
بنابر احتیاط مضغه و بچه دان و پاره گوشتی که هنگام زایمان با بچه بیرون می آید، نجسند.(284)

استفتائات