فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

أ. تعریف نفاس

1. از وقتی که اولین جزء بچه از شکم مادر بیرون می آید، هر خونی که زن می بیند، اگر پیش از ده روز یا سر ده روز قطع شود، خون نفاس است. و زن را در حال نفاس، نفساء می گویند.(263)
2. خونی که زن پیش از بیرون آمدن اولین جزء بچه می بیند نفاس نیست.(264)
3. لازم نیست که خلقت بچه تمام باشد، بلکه اگر خون بسته ای هم از رحم زن خارج شود و خود زن بداند، یا چهار نفر قابله بگویند که اگر در رحم می ماند انسان می شد، خونی که تا ده روز ببیند خون نفاس است.(265)
4. هر گاه شک کند که چیزی سقط شده یا نه، یا چیزی که سقط شده اگر می ماند انسان می شد یا نه، لازم نیست وارسی کند، و خونی که از او خارج می شود شرعا خون نفاس نیست.(266)

ب. مدت نفاس

1. ممکن است خون نفاس یک آن، بیشتر نیاید، ولی بیشتر از ده روز نمی شود.(267)
2. ... نفاس حداقلی ندارد و بدین جهت ممکن است در تمام ده روز فقط یک لحظه خون نفاس باشد. و اگر زنی اصلا خونی نبیند و یا پس از گذشت ده روز از زایمانش ببیند، اصلا نفاس ندارد. و حداکثر نفاس ده روز است که آغاز شمارش آن از هنگام جدا شدن بچه است، نه از هنگام شروع در زایمان. و اگر زایمان در اول روز باشد، شب آخر از ده روز محسوب نمی شود. و اگر زایمان در شب باشد، خود این شب جزء نفاس است، ولی از ده روز حساب نمی شود. و اگر زایمان در وسط روز باشد تا وسط روز یازدهم تلفیق می شود و نفاس است.
و اگر دو قلو زایید، آغاز نفاس زن پس از جدا شدن بچه اول و آغاز دهه نفاس از هنگام جدا شدن بچه دوم است.(268)

ج. کارهای دوران نفاس

1. توقف در مسجد و رساندن جایی از بدن به خط قرآن و کارهای دیگری که بر حائض حرام است،(269) بر نفساء هم حرام است. و آنچه بر حائض واجب و مستحب و مکروه است، بر نفساء هم واجب و مستحب و مکروه می باشد.(270)
2. طلاق دادن زنی که در حال نفاس می باشد باطل است. و نزدیکی کردن با او حرام می باشد.
و اگر شوهرش با او نزدیکی کند، احتیاط واجب آن است که به دستوری که در احکام حیض [رساله توضیح المسائل ]گفته شده کفاره بدهد.(271)
3. وقتی زن از خون نفاس پاک شد، باید غسل کند و عبادتهای خود را به جا آورد. و اگر دوباره خون ببیند، چنانچه روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده، روی هم ده روز یا کمتر از ده روز باشد، تمام آن نفاس است. و اگر روزهایی که پاک بوده روزه گرفته باشد باید قضا نماید.(272)
4. اگر زن از خون نفاس پاک شود و احتمال دهد که در باطن خون هست، باید مقداری پنبه داخل فرج نماید و کمی صبر کند که اگر پاک است، برای عبادتهای خود غسل کند.(273)