فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

چهار. زایمان و نفاس

أ. تعریف نفاس

1. از وقتی که اولین جزء بچه از شکم مادر بیرون می آید، هر خونی که زن می بیند، اگر پیش از ده روز یا سر ده روز قطع شود، خون نفاس است. و زن را در حال نفاس، نفساء می گویند.(263)
2. خونی که زن پیش از بیرون آمدن اولین جزء بچه می بیند نفاس نیست.(264)
3. لازم نیست که خلقت بچه تمام باشد، بلکه اگر خون بسته ای هم از رحم زن خارج شود و خود زن بداند، یا چهار نفر قابله بگویند که اگر در رحم می ماند انسان می شد، خونی که تا ده روز ببیند خون نفاس است.(265)
4. هر گاه شک کند که چیزی سقط شده یا نه، یا چیزی که سقط شده اگر می ماند انسان می شد یا نه، لازم نیست وارسی کند، و خونی که از او خارج می شود شرعا خون نفاس نیست.(266)

ب. مدت نفاس

1. ممکن است خون نفاس یک آن، بیشتر نیاید، ولی بیشتر از ده روز نمی شود.(267)
2. ... نفاس حداقلی ندارد و بدین جهت ممکن است در تمام ده روز فقط یک لحظه خون نفاس باشد. و اگر زنی اصلا خونی نبیند و یا پس از گذشت ده روز از زایمانش ببیند، اصلا نفاس ندارد. و حداکثر نفاس ده روز است که آغاز شمارش آن از هنگام جدا شدن بچه است، نه از هنگام شروع در زایمان. و اگر زایمان در اول روز باشد، شب آخر از ده روز محسوب نمی شود. و اگر زایمان در شب باشد، خود این شب جزء نفاس است، ولی از ده روز حساب نمی شود. و اگر زایمان در وسط روز باشد تا وسط روز یازدهم تلفیق می شود و نفاس است.
و اگر دو قلو زایید، آغاز نفاس زن پس از جدا شدن بچه اول و آغاز دهه نفاس از هنگام جدا شدن بچه دوم است.(268)