فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

فصل سوم : تولید نسل و تنظیم خانواده

یک. بارداری طبیعی

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند:
ای امّ سلمه! هنگامی که زن باردار می شود، پداش کسی را دارد که با جان و مالش در راه خدای بزرگ جهاد کرده است. و هنگامی که فرزندش را به دنیا می آورد، به او گفته می شود خدا گناهان تو را آمرزید، کار را دوباره از سر بگیر.
و هنگامی که کودکش را شیر می دهد، برای هر شیردادنی پاداش آزاد کردن بنده ای از فرزندان اسماعیل پیغمبر را به او می دهند.(220)
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند:
پداش زن از هنگام بارداری تا زایمان و شیر دادن همانند پاداش مرزدار در راه خداست، و اگر زن در این فاصله از دنیا برود، پاداش شهید را دارد.(221)
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند:
بهشت زیر پای مادران است.(222)

استفتا