فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

ج. غسل جنابت

غسلهای واجب دو نوعند:
أ. غسلهای مشترک بین آقایان و بانوان:
1. غسل جنابت(94) برای خواندن نماز واجب و مانند آن.(95)
2. غسل مسّ میت؛
3. غسل میت؛
4. غسلی که به واسطه نذر و قسم و مانند اینها واجب می شود.
ب. غسلهای مخصوص بانوان
1. غسل حیض؛(96)
2. غسل استحاضه؛
3. غسل نفاس؛(97)
احکام حیض و استحاضه و غسلهای آن را در کتاب احکام بانوان(98) ذکر کرده ایم. و در این جا احکام مربوط به جنابت و در قسمتهای بعدی احکام مربوط به نفاس را که با موضوع کتاب ارتباط بیشتری دارند، بیان می کنیم:

1. سبب جنابت

به دو چیز انسان جنب می شود:
اول: جماع؛(99)
دوم: بیرون آمدن منی، چه در خواب باشد یا بیداری، کم باشد یا زیاد، با شهوت باشد یا بی شهوت، با اختیار باشد یا بی اختیار.(100)
یادسپاری
اگر انسان جماع کند و به اندازه ختنه گاه یا بیشتر داخل شود، اگر چه منی بیرون نیاید هر دو جنب می شوند.(101)
اگر شک کند که به مقدار ختنه گاه داخل شده یا نه، غسل بر او واجب نیست.(102)

2. نشانه های منی

1. اگر رطوبتی از انسان خارج شود و نداند منی است یا بول یا غیر اینها، چنانچه با شهوت و جستن بیرون آمده و بعد از بیرون آمدن آن، بدن سست شده، آن رطوبت حکم منی دارد، و اگر هیچ یک از این سه نشانه یا بعضی از اینها را نداشته باشد حکم منی ندارد.
ولی در زن و مریض لازم نیست آن آب با جستن بیرون آمده باشد، بلکه اگر با شهوت بیرون آمده باشد در حکم منی است و لازم نیست بدن او سست شود.(103)
2. مستحب است انسان بعد از بیرون آمدن منی بول کند، و اگر بول نکند و بعد از غسل رطوبتی از او بیرون آید که نداند منی است یا رطوبت دیگر، حکم منی دارد.(104)
یادسپاری
آبی که گاهی بعد از ملاعبه و بازی کردن از انسان خارج می شود و به آن مذی می گویند پاک است.
و نیز آبی که گاهی بعد از منی بیرون می آید و به آن وذی گفته می شود و آبی که گاهی بعد از بول بیرون می آید و به آن ودی می گویند، اگر بول به آن نرسیده باشد، پاک است... .(105)
اگر انسان یقین داشته باشد آبی که از او بیرون آمده منی است، هر چند دارای نشانه های آن نباشد(106) به جنابت او حکم می شود.(107)
اگر منی از جای خود حرکت کند و بیرون نیاید، یا انسان شک کند که منی از او بیرون آمده یا نه، غسل بر او واجب نیست.(108)
برای محتلم نشدن و بیرون نیامدن منی در خواب، خواندن این دعا پیش از خواب وارد شده است:
اللهم انی أعوذبک من الاحتلام و من سوء الأحلام و من أن یتلاعب بی الشیطان فی الیقظة و المنام.
خدایا! من از احتلام و از خواب های بد و از بازی کردن شیطان در بیداری و خواب با من، به تو پناه می برم.(109)