فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

غسل بدون دست کشیدن

در غسل واجب با توجه به اینکه امروزه از دوش آب در حمامها استفاده می شود گاه فرد موفق به شستن همه نقاط بدنش با دست نمی شود یا این که آب به تمام نقاط بدنش رسیده است، آیا این چنین غسلی صحیح است؟
باسمه تعالی؛ دست کشیدن لازم نیست و چنانچه آب به تمام عضو برسد با نیت غسل کفایت می کند.(93)

ج. غسل جنابت

غسلهای واجب دو نوعند:
أ. غسلهای مشترک بین آقایان و بانوان:
1. غسل جنابت(94) برای خواندن نماز واجب و مانند آن.(95)
2. غسل مسّ میت؛
3. غسل میت؛
4. غسلی که به واسطه نذر و قسم و مانند اینها واجب می شود.
ب. غسلهای مخصوص بانوان
1. غسل حیض؛(96)
2. غسل استحاضه؛
3. غسل نفاس؛(97)
احکام حیض و استحاضه و غسلهای آن را در کتاب احکام بانوان(98) ذکر کرده ایم. و در این جا احکام مربوط به جنابت و در قسمتهای بعدی احکام مربوط به نفاس را که با موضوع کتاب ارتباط بیشتری دارند، بیان می کنیم:

1. سبب جنابت

به دو چیز انسان جنب می شود:
اول: جماع؛(99)
دوم: بیرون آمدن منی، چه در خواب باشد یا بیداری، کم باشد یا زیاد، با شهوت باشد یا بی شهوت، با اختیار باشد یا بی اختیار.(100)
یادسپاری
اگر انسان جماع کند و به اندازه ختنه گاه یا بیشتر داخل شود، اگر چه منی بیرون نیاید هر دو جنب می شوند.(101)
اگر شک کند که به مقدار ختنه گاه داخل شده یا نه، غسل بر او واجب نیست.(102)