فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

یادسپاری

تمام شرطهایی که برای صحیح بودن وضو گفته شده، مثل پاک بودن آب و غصبی نبودن آن، در صحیح بودن غسل هم شرط است، ولی در غسل لازم نیست بدن را از بالا به پایین بشوید، و نیز در غسل ترتیبی لازم نیست بعد از شستن هر قسمت، فورا قسمت دیگر را بشوید، بلکه اگر بعد از شستن سر و گردن مقداری صبر کند و بعد طرف راست را بشوید و بعد از مدتی طرف چپ را بشوید اشکال ندارد.
ولی کسی که نمی تواند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری کند اگر به اندازه ای که غسل کند و نماز بخواند بول و غائط از او بیرون نمی آید، چنانچه وقت تنگ باشد باید هر قسمت را فورا بعد از قسمت دیگر غسل دهد و بعد از غسل هم فورا نماز بخواند. و همچنین است حکم زن مستحاضه که بعدا گفته می شود.(88)

استفتائات

لازم نبودن گفتن نیت به زبان

در هنگام غسل کردن باید نیت را به زبان آورد یا صرف نیت کافی است؟
باسمه تعالی؛ ذکر نیت به زبان لازم نیست.(89)
برای هر بار غسل چه مقدار وقت و آب لازم است؟
باسمه تعالی؛ مقدار متعارف کافی است.(90)