فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

ب. واجبات غسل

برخی از مسائلی که در زمینه واجبات غسل باید به آنها توجه کنیم عبارتند از:
1. لازم نیست در وقت غسل نیت کند که غسل واجب یا مستحب می کنم، و اگر فقط به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم غسل کند، کافی است.(80)
2. اگر در غسل به اندازه سر مویی از بدن نشسته بماند، غسل باطل است، ولی اگر شستن جاهایی از بدن که دیده نمی شود، مثل توی گوش و بینی واجب نیست.(81)
3. در غسل باید موهای کوتاهی را که جزء بدن حساب می شود بشوید، و بنابر احتیاط شستن موهای بلند هم لازم می باشد.(82)
4. اگر سوراخ جای گوشواره و مانند آن به قدری گشاد باشد که داخل آن دیده شود باید آن را شست، و اگر دیده نشود شستن داخل آن لازم نیست.(83)
5. آب غسل باید نجس، غصبی و مضاف نباشد.(84)
6. هر عضوی را که غسل کننده می خواهد آب غسل بر آن بریزد، باید هنگام آب ریختن پاک باشد.
پس اگر نجس باشد در آغاز باید آن را آب بکشد و سپس برای غسل، آب بر آن بریزد و یک شستن هم برای آب کشیدن و هم برای غسل کردن کافی نیست.(85)
7. در حال اختیار باید خود انسان کارهای غسل را انجام دهد.(86)
8. در غسل نباید مانعی از استعمال آب به علت بیماری و مانند آن وجود داشته باشد.(87)

یادسپاری

تمام شرطهایی که برای صحیح بودن وضو گفته شده، مثل پاک بودن آب و غصبی نبودن آن، در صحیح بودن غسل هم شرط است، ولی در غسل لازم نیست بدن را از بالا به پایین بشوید، و نیز در غسل ترتیبی لازم نیست بعد از شستن هر قسمت، فورا قسمت دیگر را بشوید، بلکه اگر بعد از شستن سر و گردن مقداری صبر کند و بعد طرف راست را بشوید و بعد از مدتی طرف چپ را بشوید اشکال ندارد.
ولی کسی که نمی تواند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری کند اگر به اندازه ای که غسل کند و نماز بخواند بول و غائط از او بیرون نمی آید، چنانچه وقت تنگ باشد باید هر قسمت را فورا بعد از قسمت دیگر غسل دهد و بعد از غسل هم فورا نماز بخواند. و همچنین است حکم زن مستحاضه که بعدا گفته می شود.(88)

استفتائات