فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

یادسپاری

قرار گرفتن زیر دوش حمام غسل ارتماسی شمرده نمی شود، ولی می توان زیر دوش غسل ترتیبی کرد.(78)

غسل غلط

از سن 14 سالگی تا حال غسلها را بدین ترتیب انجام داده ام:
اول نیت سر و گردن، بعد سمت راست تا نصف بدن، بعد سمت چپ تا نصف بدن، بعد بقیه سمت راست تا آخر قدم، بعد بقیه طرف چپ را تا آخر قدم، آیا صحیح است؟
باسمه تعالی؛ غسل به این کیفیت باطل است؛ باید اول سر و گردن بعد تمام سمت راست و بعد تمام سمت چپ غسل داده بشود و تفصیل آن در رساله عملیه ذکر شده است.(79)

ب. واجبات غسل

برخی از مسائلی که در زمینه واجبات غسل باید به آنها توجه کنیم عبارتند از:
1. لازم نیست در وقت غسل نیت کند که غسل واجب یا مستحب می کنم، و اگر فقط به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم غسل کند، کافی است.(80)
2. اگر در غسل به اندازه سر مویی از بدن نشسته بماند، غسل باطل است، ولی اگر شستن جاهایی از بدن که دیده نمی شود، مثل توی گوش و بینی واجب نیست.(81)
3. در غسل باید موهای کوتاهی را که جزء بدن حساب می شود بشوید، و بنابر احتیاط شستن موهای بلند هم لازم می باشد.(82)
4. اگر سوراخ جای گوشواره و مانند آن به قدری گشاد باشد که داخل آن دیده شود باید آن را شست، و اگر دیده نشود شستن داخل آن لازم نیست.(83)
5. آب غسل باید نجس، غصبی و مضاف نباشد.(84)
6. هر عضوی را که غسل کننده می خواهد آب غسل بر آن بریزد، باید هنگام آب ریختن پاک باشد.
پس اگر نجس باشد در آغاز باید آن را آب بکشد و سپس برای غسل، آب بر آن بریزد و یک شستن هم برای آب کشیدن و هم برای غسل کردن کافی نیست.(85)
7. در حال اختیار باید خود انسان کارهای غسل را انجام دهد.(86)
8. در غسل نباید مانعی از استعمال آب به علت بیماری و مانند آن وجود داشته باشد.(87)