فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

هشت. احکام غسل

أ. اقسام غسل

1. غسل را چه واجب باشد و چه مستحب، به دو قسم می شود انجام داد:
ترتیبی و ارتماسی.(72)
2. در غسل ترتیبی باید به نیت غسل، اول سر و گردن، بعد طرف راست، بعد طرف چپ را بشویند.
و اگر عمدا یا از روی فراموشی یا به واسطه ندانستن مساله به این ترتیب عمل نکند، غسل او باطل است.(73)
3. نصف ناف و نصف عورت را باید با طرف راست بدن و نصف دیگر را باید با طرف چپ بشوید، بلکه بهتر است تمام ناف و عورت با هر دو طرف شسته شود.(74)
4. برای آنکه یقین کند هر سه قسمت، یعنی سر و گردن و طرف راست و طرف چپ را کاملا غسل داده، باید هر قسمتی را که می شوید مقداری از قسمتهای دیگر را هم با آن بشوید.
بلکه احتیاط مستحب آن است که تمام طرف راست گردن را با طرف راست بدن و تمام طرف چپ گردن را با طرف چپ بدن بشوید.(75)
5. در غسل ارتماسی اگر به نیست غسل ارتماسی بتدریج در آب فرو رود تا تمام بدن زیر آب رود غسل او صحیح است. و احتیاط آن است که یکدفعه زیر آب رود.(76)
6. در غسل ارتماسی اگر همه بدن زیر آب باشد و بعد از نیت غسل، بدن را حرکت دهد، غسل او صحیح است.(77)

یادسپاری

قرار گرفتن زیر دوش حمام غسل ارتماسی شمرده نمی شود، ولی می توان زیر دوش غسل ترتیبی کرد.(78)