فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

شش. احکام ناپاک ها

1. خوردن و آشامیدن چیز نجس حرام است. و نیز خورانیدن عین نجاست به اطفال در صورتی که ضرر داشته باشد حرام می باشد، بلکه اگر ضرر هم نداشته باشد بنابر احتیاط واجب باید از آن خودداری کنند ولی خوراندن غذاهایی که نجس شده است به طفل حرام نیست.(61)
2. اگر انسان ببیند کسی چیز نجسی را می خورد یا با لباس نجس نماز می خواند، لازم نیست به او بگوید.(62)
3. اگر جایی از خانه یا فرش کسی نجس باشد و ببیند بدن یا لباس یا چیز دیگر کسانی که وارد خانه او می شوند با رطوبت به جای نجس رسیده است، لازم نیست به آنان بگوید.(63)
4. بچه ممیّزی که خوب و بد را می فهمد اگر تکلیفش هم نزدیک است اگر بگوید چیزی را آب کشیدم، دوباره باید آن را آب کشید، ولی اگر بگوید چیزی که در دست اوست نجس است، احتیاط آن است که از آن اجتناب کنند، اگر چه بعید نیست اعتبار قول صبیّ(64) مُراهِق.(65)

هفت. احکام وضو

1. اگر زیر ناخن چرک باشد وضو اشکال ندارد، ولی اگر ناخن را بگیرند باید برای وضو آن چرک را برطرف کنند.
و نیز اگر ناخن بیشتر از معمول بلند باشد، باید چرک زیر مقداری را که از معمول بلندتر است برطرف نمایند.(66)
2. اگر بر اعضای وضو حنا، لاک، کرم، رنگ مو و مواد آرایشی باشد، در صورتی که جرم داشته باشند باید پیش از وضو برطرف شوند. ولی چنانچه رنگ بدون جرم است اشکال ندارد؛ و اگر در جرم داشتن آنها شک داشته باشیم، در این صورت نیز باید آنها را برطرف کرد.(67)

رنگ مو

آیا رنگ موهایی که زنها برای رنگ کردن مو و ابروی خود به کار می برند، مانع از وضو و غسل است یا خیر؟ البته رنگهایی که غیرطبیعی اند.
باسمه تعالی؛ مجرد رنگ بدون جرم حرام نیست.(68)