فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

آب کشی موکتی که به زمین چسبیده است

کیفیت تطهیر موکت نجسی که به زمین چسبیده است چگونه است؟
با توجه به این که غساله دارد و موکت هم به زمین چسبیده است.
باسمه تعالی؛ اگر با اتصال به آب کر بعد از زوال عین نجاست احاطه آب کر به تمام آنچه نجس شده بشود، و با جریان آب، غساله به واسطه فشار آب یا فشار دست مثلا خارج گردد، پاک می شود.(50)

آب کشی فرش خانه

قسمتی از فرش به واسطه بول نجس شده و به پشت فرش هم رسیده و در نتیجه آن قسمت از کف اتاق هم نجس شده است، آیا وقتی که از رو، فرش را که به وسیله آب لوله کشی تطهیر می کنیم، قسمت پشت فرش و آن قسمت از کف اتاق هم پاک می شود یا خیر؟
باسمه تعالی؛ برای آب کشیدن، زمین باید جداگانه تطهیر شود، و برای پاک کردن فرش اگر با آب لوله رویش آب بریزند و از پشتش عبور کند و خارج شود هر دو رو پاک می شود.(51)

سه. ناپاک ها

ناپاک ها و یا همان نجاسات یازده چیزند:
اول: بول؛
دوم: غائط؛
سوم: منی؛
چهارم: مردار؛
پنجم: خون؛
ششم و هفتم: سگ و خوک؛
هشتم: کافر؛
نهم: شراب؛
دهم: فقّاع؛(52)
یازدهم: عرق شتر نجاست خوار.(53)