فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

آب کشی با خشکشویی های عمومی

در رابطه با لباس شویی های عمومی با توجه به اینکه در هر منطقه و محله افرادی که طهارت اسلامی را رعایت نمی کنند، کم و بیش وجود دارد هر چند این امر یقینی نیست لیکن احتمال آن زیاد است، آیا لباس هایی که در این لباس شویی ها شسته می شوند پاکند یا خیر؟
باسمه تعالی؛ اگر لباس را پاک تحویل داده اند و شک داشته باشند که نجس شده، پاک است.
و همچنین اگر لباس نجس بوده و کسی که متصدی شستن است بگوید تطهیر نموده است، محکوم به طهارت است.(49)

آب کشی موکتی که به زمین چسبیده است

کیفیت تطهیر موکت نجسی که به زمین چسبیده است چگونه است؟
با توجه به این که غساله دارد و موکت هم به زمین چسبیده است.
باسمه تعالی؛ اگر با اتصال به آب کر بعد از زوال عین نجاست احاطه آب کر به تمام آنچه نجس شده بشود، و با جریان آب، غساله به واسطه فشار آب یا فشار دست مثلا خارج گردد، پاک می شود.(50)

آب کشی فرش خانه

قسمتی از فرش به واسطه بول نجس شده و به پشت فرش هم رسیده و در نتیجه آن قسمت از کف اتاق هم نجس شده است، آیا وقتی که از رو، فرش را که به وسیله آب لوله کشی تطهیر می کنیم، قسمت پشت فرش و آن قسمت از کف اتاق هم پاک می شود یا خیر؟
باسمه تعالی؛ برای آب کشیدن، زمین باید جداگانه تطهیر شود، و برای پاک کردن فرش اگر با آب لوله رویش آب بریزند و از پشتش عبور کند و خارج شود هر دو رو پاک می شود.(51)