فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

آب کشی با ماشینهای لباس شویی

آیا لباس شستن با هر نوع ماشین لباس شویی خانگی پاک کننده می باشد یا خیر؟ اگر پاک می کند شرایط آن به چه صورت است؟
باسمه تعالی؛ اگر بعد از زوال عین نجاست یک مرتبه با آب لوله یا دو مرتبه با آب قلیل می شوید پاک می کند.(48)

آب کشی با خشکشویی های عمومی

در رابطه با لباس شویی های عمومی با توجه به اینکه در هر منطقه و محله افرادی که طهارت اسلامی را رعایت نمی کنند، کم و بیش وجود دارد هر چند این امر یقینی نیست لیکن احتمال آن زیاد است، آیا لباس هایی که در این لباس شویی ها شسته می شوند پاکند یا خیر؟
باسمه تعالی؛ اگر لباس را پاک تحویل داده اند و شک داشته باشند که نجس شده، پاک است.
و همچنین اگر لباس نجس بوده و کسی که متصدی شستن است بگوید تطهیر نموده است، محکوم به طهارت است.(49)

آب کشی موکتی که به زمین چسبیده است

کیفیت تطهیر موکت نجسی که به زمین چسبیده است چگونه است؟
با توجه به این که غساله دارد و موکت هم به زمین چسبیده است.
باسمه تعالی؛ اگر با اتصال به آب کر بعد از زوال عین نجاست احاطه آب کر به تمام آنچه نجس شده بشود، و با جریان آب، غساله به واسطه فشار آب یا فشار دست مثلا خارج گردد، پاک می شود.(50)