فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

یادسپاری

هر چیز نجس تا عین نجاست را از آن برطرف نکنند پاک نمی شود. ولی اگر بو یا رنگ نجاست در آن مانده باشد اشکال ندارد.
پس اگر خون را از لباس برطرف کنند و لباس را با آب بکشند و رنگ خون در آن بماند پاک می شود، اما چنانچه به واسطه بو یا رنگ یقین کنند یا احتمال دهند که ذره های نجاست در آن چیز مانده، نجس است.(44)
سوال: می گویند ادرار بچه تا شش ماهگی و یا تا دو سالگی پاک است آیا این گفته، صحیح است؟
جواب: فقط برای تطهیرش تخفیفی داده شده و آن تخفیف این است: اگر چیزی به بول پسر(45) شیرخواری که غذاخور نشده و شیر خوک نخورده، نجس شود، چنانچه یک مرتبه آب روی آن بریزند که به تمام جاهای نجس آن برسد پاک می شود، ولی احتیاط مستحب آن است که یک مرتبه هم آب روی آن بریزند و در لباس و فرش و مانند اینها فشار لازم نیست.(46)
اگر چیزی به غیر بول نجس شود، چنانچه بعد از برطرف کردن نجاست یک مرتبه آب روی آن بریزند و از آن جدا شود، پاک می گردد.
و نیز اگر در دفعه اولی که آب روی آن می ریزند نجاست آن برطرف شود و بعد از برطرف شدن نجاست هم آب روی آن بیاید پاک می شود، ولی در هر صورت لباس و مانند آن را باید فشار دهند تا غساله از آن بیرون آید.(47)

استفتائات

آب کشی با ماشینهای لباس شویی

آیا لباس شستن با هر نوع ماشین لباس شویی خانگی پاک کننده می باشد یا خیر؟ اگر پاک می کند شرایط آن به چه صورت است؟
باسمه تعالی؛ اگر بعد از زوال عین نجاست یک مرتبه با آب لوله یا دو مرتبه با آب قلیل می شوید پاک می کند.(48)