فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

ب. شرایط پاک کنندگی با آب کر و جاری

1. اگر چیز نجس را بعد از برطرف کردن عین نجاست، یک مرتبه در آب کر یا جاری فروبرند که آب به تمام جاهای نجس آن برسد، پاک می شود.
و احتیاط واجب آن است که فرش و لباس و مانند اینها را طوری فشار یا حرکت دهند که آب داخل آن خارج شود.(38)
2. چیز نجس که عین نجاست در آن نیست، اگر زیر شیری که متصل به کر است یک دفعه بشویند پاک می شود، و نیز اگر عین نجاست در آن باشد، چنانچه عین نجاست آن زیر شیر یا به وسیله دیگر برطرف شود، و آبی که از آن چیز می ریزد بو یا رنگ یا مزه دیگری به واسطه نجاست به خود نگرفته باشد با آب شیر پاک می گردد.
اما اگر آبی که از آن می ریزد بو یا رنگ یا مزه دیگری به واسطه نجاست به خود گرفته باشد، باید به قدری آب شیر روی آن بریزند تا در آبی که از آن جدا می شود بو یا رنگ یا مزه دیگری به واسطه نجاست نباشد.(39)
3. اگر چیز نجس را در آب کر یا جاری فروبرند، و در چیزهایی که قابل فشار دادن است مانند فرش و لباس، طوری فشار یا در داخل آب حرکت دهند که آب داخل آن خارج شود، چنانچه از چیزهایی باشد که در دفعه اول پاک می شود، آبی که بعد از بیرون آوردن از آن خارج می شود پاک است.
و اگر از چیزهایی باشد که باید دو مرتبه آن را در آب فروبرند تا پاک شود، آبی که بعد از دفعه دوم از آن می ریزد پاک می باشد.(40)
4. اگر ظاهر گندم و برنج و صابون و مانند اینها نجس شود، به فروبردن در کر و جاری پاک می گردد، و اگر باطن آنها نجس شود، پاک نمی گردد.(41)
5. اگر ظاهر برنج و گوشت یا چیزی مانند اینها نجس شده باشد، چنانچه آن آن را در ظرفی بگذارند و سه مرتبه آب روی آن بریزند و خالی کنند پاک می شود، و ظرف آن هم پاک می گردد.
ولی اگر بخواهند لباس یا چیزی را که فشار لازم دارد در ظرفی بگذارند و آب بکشند، باید در هر مرتبه که آب روی آن می ریزند آن را فشار دهند و ظرف را کج کنند تا غساله ای که در آن جمع شده بیرون بریزد.(42)
6. گوشت و دنبه ای که نجس شده مثل چیزهای دیگر آب کشیده می شود.
و همچنین است بدن یا لباس، چربی کمی داشته باشد که از رسیدن آب به آنها جلوگیری نکند.(43)

یادسپاری

هر چیز نجس تا عین نجاست را از آن برطرف نکنند پاک نمی شود. ولی اگر بو یا رنگ نجاست در آن مانده باشد اشکال ندارد.
پس اگر خون را از لباس برطرف کنند و لباس را با آب بکشند و رنگ خون در آن بماند پاک می شود، اما چنانچه به واسطه بو یا رنگ یقین کنند یا احتمال دهند که ذره های نجاست در آن چیز مانده، نجس است.(44)
سوال: می گویند ادرار بچه تا شش ماهگی و یا تا دو سالگی پاک است آیا این گفته، صحیح است؟
جواب: فقط برای تطهیرش تخفیفی داده شده و آن تخفیف این است: اگر چیزی به بول پسر(45) شیرخواری که غذاخور نشده و شیر خوک نخورده، نجس شود، چنانچه یک مرتبه آب روی آن بریزند که به تمام جاهای نجس آن برسد پاک می شود، ولی احتیاط مستحب آن است که یک مرتبه هم آب روی آن بریزند و در لباس و فرش و مانند اینها فشار لازم نیست.(46)
اگر چیزی به غیر بول نجس شود، چنانچه بعد از برطرف کردن نجاست یک مرتبه آب روی آن بریزند و از آن جدا شود، پاک می گردد.
و نیز اگر در دفعه اولی که آب روی آن می ریزند نجاست آن برطرف شود و بعد از برطرف شدن نجاست هم آب روی آن بیاید پاک می شود، ولی در هر صورت لباس و مانند آن را باید فشار دهند تا غساله از آن بیرون آید.(47)

استفتائات