فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

دو. شرایط پاک کنندگی آب

آب با چهار شرط چیز نجس را پاک می کند:
اول: انکه مطلق باشد، پس اب مضاف مانند گلاب و عرق بید چیز نجس را پاک نمی کند.
دوم: آنکه پاک باشد.
سوم: آنکه وقتی چیز نجس را می شویند آب، مضاف نشود و بو یا رنگ یا مزه نجاست هم نگیرد.
چهارم: آنکه بعد از آب کشیدن چیز نجس، عین نجاست در آن نباشد.
و پاک شدن چیز نجس با آب قلیل، یعنی آب کمتر از کر شرطهای دیگری هم دارد که بعدا گفته می شود.(30)

أ. شرایط پاک کنندگی با آب قلیل

1. ظرف نجس را با آب قلیل باید سه مرتبه شست، بلکه در کر و جاری هم احتیاط سه مرتبه است، اگر چه ارجح(31) در کر و جاری یک مرتبه است(32)....(33)
2. ظرف نجس را با آب قلیل دو جور می شود آب کشید:
یکی آنکه سه مرتبه پر کنند و خالی کنند، و دیگر آنکه سه دفعه قدری آب در آن بریزند و در هر دفعه آب را طوری در آن بگردانند که به جاهای نجس آن برسد و بیرون بریزند.(34)
3. اگر بخواهند چیزی را که به بول نجس شده با آب قلیل آب بکشند، چنانچه یک مرتبه آب روی آن بریزند و از آن جدا شود در صورتی که بول در آن چیز نمانده باشد، یک مرتبه دیگر که آب روی آن بریزند پاک می شود، ولی در لباس و فرش و مانند اینها باید بعد از هر دفعه، فشار دهند تا غُساله آن بیرون آید.
و غساله آبی است که معمولا در وقت شستن و بعد از آن از چیزی که شسته می شود خود به خود یا به وسیله فشار می ریزد.(35)
4. اگر موی سر و صورت زیاد باشد و با آب قلیل آب بکشند، باید فشار دهند که غساله آن جدا شود.(36)
5. اگر جایی از بدن یا لباس را با آب قلیل، آب بکشند، اطراف آن جا که متصل به آن است و معمولا موقع آب کشیدن آنجا نجس می شود، در صورتی که آبی که برای پاک شدن محل نجس می ریزند به آن اطراف جاری شود با پاک شدن جای نجس پاک می شود.
و هم چنین است اگر چیز پاکی را پهلوی چیز نجس بگذارند و روی هر دو آب بریزند. پس اگر برای آب کشیدن یک انگشت نجس روی همه انگشتها آب بریزند و آب نجس به همه آنها برسد، بعد از پاک شدن انگشت نجس تمام انگشتها پاک می شود.(37)

ب. شرایط پاک کنندگی با آب کر و جاری

1. اگر چیز نجس را بعد از برطرف کردن عین نجاست، یک مرتبه در آب کر یا جاری فروبرند که آب به تمام جاهای نجس آن برسد، پاک می شود.
و احتیاط واجب آن است که فرش و لباس و مانند اینها را طوری فشار یا حرکت دهند که آب داخل آن خارج شود.(38)
2. چیز نجس که عین نجاست در آن نیست، اگر زیر شیری که متصل به کر است یک دفعه بشویند پاک می شود، و نیز اگر عین نجاست در آن باشد، چنانچه عین نجاست آن زیر شیر یا به وسیله دیگر برطرف شود، و آبی که از آن چیز می ریزد بو یا رنگ یا مزه دیگری به واسطه نجاست به خود نگرفته باشد با آب شیر پاک می گردد.
اما اگر آبی که از آن می ریزد بو یا رنگ یا مزه دیگری به واسطه نجاست به خود گرفته باشد، باید به قدری آب شیر روی آن بریزند تا در آبی که از آن جدا می شود بو یا رنگ یا مزه دیگری به واسطه نجاست نباشد.(39)
3. اگر چیز نجس را در آب کر یا جاری فروبرند، و در چیزهایی که قابل فشار دادن است مانند فرش و لباس، طوری فشار یا در داخل آب حرکت دهند که آب داخل آن خارج شود، چنانچه از چیزهایی باشد که در دفعه اول پاک می شود، آبی که بعد از بیرون آوردن از آن خارج می شود پاک است.
و اگر از چیزهایی باشد که باید دو مرتبه آن را در آب فروبرند تا پاک شود، آبی که بعد از دفعه دوم از آن می ریزد پاک می باشد.(40)
4. اگر ظاهر گندم و برنج و صابون و مانند اینها نجس شود، به فروبردن در کر و جاری پاک می گردد، و اگر باطن آنها نجس شود، پاک نمی گردد.(41)
5. اگر ظاهر برنج و گوشت یا چیزی مانند اینها نجس شده باشد، چنانچه آن آن را در ظرفی بگذارند و سه مرتبه آب روی آن بریزند و خالی کنند پاک می شود، و ظرف آن هم پاک می گردد.
ولی اگر بخواهند لباس یا چیزی را که فشار لازم دارد در ظرفی بگذارند و آب بکشند، باید در هر مرتبه که آب روی آن می ریزند آن را فشار دهند و ظرف را کج کنند تا غساله ای که در آن جمع شده بیرون بریزد.(42)
6. گوشت و دنبه ای که نجس شده مثل چیزهای دیگر آب کشیده می شود.
و همچنین است بدن یا لباس، چربی کمی داشته باشد که از رسیدن آب به آنها جلوگیری نکند.(43)