فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

4. آب باران

1. آب باران در حالی که از آسمان می بارد مانند آب جاری است، بنابراین تا وقتی که تغییر نکرده نجس نمی شود، ولی احتیاط آن است که آب باران به قدری باشد که روی زمین سخت جاری شود، اگر چه کفایت مقداری که باران بر او صدق کند خالی از قوت نیست.(27)
2. آب باران به هر چیز نجسی که قابل پاک شدن است برسد، آن را پاک می کند مانند آب، زمین، فرش و ظروف.
و اقوا آن است که برای پاک شدن آب نجس باید آب باران با آن آمیخته شود. و برای پاک شدن فرش و مانند آن به فشار و تکرار نیازی نیست، بلکه برای پاک شدن ظروف نیز به تکرار نیازی نیست... .(28)

5. آب چاه

آب چاهی که از زمین می جوشد، اگر چه کمتر از کر باشد، چنانچه نجاست به آن برسد، تا وقتی بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست تغییر نکرده پاک است... .(29)

دو. شرایط پاک کنندگی آب

آب با چهار شرط چیز نجس را پاک می کند:
اول: انکه مطلق باشد، پس اب مضاف مانند گلاب و عرق بید چیز نجس را پاک نمی کند.
دوم: آنکه پاک باشد.
سوم: آنکه وقتی چیز نجس را می شویند آب، مضاف نشود و بو یا رنگ یا مزه نجاست هم نگیرد.
چهارم: آنکه بعد از آب کشیدن چیز نجس، عین نجاست در آن نباشد.
و پاک شدن چیز نجس با آب قلیل، یعنی آب کمتر از کر شرطهای دیگری هم دارد که بعدا گفته می شود.(30)