فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

3. آب جاری

1. آب جاری آبی است که از زمین بجوشد و جریان داشته باشد، مانند آب چشمه و قنات.(24)
2. آب جاری اگر چه کمتر از کر باشد، چنانچه نجاست به آن برسد تا وقتی که بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست تغییر نکرده پاک است.(25)
3. آب لوله های حمام که از شیرها و دوشها می ریزد، اگر متصل به کر باشد مثل آب جاری است. و آب لوله های عمارت اگر متصل به کر باشد در حکم آب کر است.(26)

4. آب باران

1. آب باران در حالی که از آسمان می بارد مانند آب جاری است، بنابراین تا وقتی که تغییر نکرده نجس نمی شود، ولی احتیاط آن است که آب باران به قدری باشد که روی زمین سخت جاری شود، اگر چه کفایت مقداری که باران بر او صدق کند خالی از قوت نیست.(27)
2. آب باران به هر چیز نجسی که قابل پاک شدن است برسد، آن را پاک می کند مانند آب، زمین، فرش و ظروف.
و اقوا آن است که برای پاک شدن آب نجس باید آب باران با آن آمیخته شود. و برای پاک شدن فرش و مانند آن به فشار و تکرار نیازی نیست، بلکه برای پاک شدن ظروف نیز به تکرار نیازی نیست... .(28)

5. آب چاه

آب چاهی که از زمین می جوشد، اگر چه کمتر از کر باشد، چنانچه نجاست به آن برسد، تا وقتی بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست تغییر نکرده پاک است... .(29)