فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

1. آب کر

1. آب کر مقدار آبی است که اگر در ظرفی که درازا و پهنا و گودی آن هر یک سه وجب و نیم است بریزند آن ظرف را پر کند... .(16)
2. اگر عین نجس مانند بول(17) و خون به کر برسد، چنانچه به واسطه آن، بو یا رنگ یا مزه آب تغییر کند، آب نجس می شود. و اگر تغییر نکند، نجس نمی شود.(18)
3. اگر چیز نجس را زیر شیری که متصل به کر است بشویند، آبی که از آن چیز می ریزد، اگر متصل به کر باشد و بو یا رنگ و مزه نجاست گرفته باشد، پاک است.(19)

2. آب قلیل

1. آب قلیل آبی است که از زمین بجوشد و از کر کمتر باشد.(20)
2. اگر آب قلیل روی چیز نجس بریزد یا چیز نجس به آن برسد نجس می شود؛ ولی اگر از بالا یا فشار روی چیز نجس بریزد، مقداری که به آن چیز می رسد نجس، و هر چه بالاتر از آن است پاک می باشد و نیز اگر مثل فواره با فشار از پایین به بالا رود، در صورتی که نجاست به بالا برسد پایین نجس نمی شود، و اگر نجاست به پایین برسد بالا نجس می شود.(21)
3. آب قلیل که برای برطرف کردن عین نجاست روی چیز نجس ریخته شود و از آن جدا گردد، نجس است. و همچنین بنا بر اقوا باید از آب قلیلی هم که بعد از برطرف شدن عین نجاست، برای آب کشیدن چیز نجس روی آن می ریزند و از آن جدا می شود، اجتناب کنند. ولی آبی که با آن مخرج بول و غائط(22) را می شویند با پنج شرط پاک است:
اول: آنکه بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد؛
دوم: نجاستی از خارج به آن نرسیده باشد؛
سوم: نجاست دیگری مثل خون یا بول یا غائط بیرون نیامده باشد؛
چهارم: ذره های غائط در آب پیدا نباشد؛
پنجم: بیشتر از مقدار معمول نجاست به اطراف مخرج نرسیده باشد.(23)

3. آب جاری

1. آب جاری آبی است که از زمین بجوشد و جریان داشته باشد، مانند آب چشمه و قنات.(24)
2. آب جاری اگر چه کمتر از کر باشد، چنانچه نجاست به آن برسد تا وقتی که بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست تغییر نکرده پاک است.(25)
3. آب لوله های حمام که از شیرها و دوشها می ریزد، اگر متصل به کر باشد مثل آب جاری است. و آب لوله های عمارت اگر متصل به کر باشد در حکم آب کر است.(26)