فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

أ. آب مضاف

آب مضاف آبی است که آن را از چیزی بگیرند، مثل آب هندوانه و گلاب، یا با چیزی مخلوط باشد، مثل آبی که به قدری با گل و مانند آن مخلوط شود که دیگر به آن آب نگویند.

ب. آب مطلق

آب مطلق هر آبی است که مضاف نباشد و آن بر پنج قسم است:
اول: آب کر؛
دوم: آب قلیل:
سوم: آب جاری؛
چهارم: آب باران؛
پنجم: آب چاه.(15)
برخی از احکام آبهای مطلق عبارتند از:

1. آب کر

1. آب کر مقدار آبی است که اگر در ظرفی که درازا و پهنا و گودی آن هر یک سه وجب و نیم است بریزند آن ظرف را پر کند... .(16)
2. اگر عین نجس مانند بول(17) و خون به کر برسد، چنانچه به واسطه آن، بو یا رنگ یا مزه آب تغییر کند، آب نجس می شود. و اگر تغییر نکند، نجس نمی شود.(18)
3. اگر چیز نجس را زیر شیری که متصل به کر است بشویند، آبی که از آن چیز می ریزد، اگر متصل به کر باشد و بو یا رنگ و مزه نجاست گرفته باشد، پاک است.(19)