فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

یک. اقسام آبها

أ. آب مضاف

آب مضاف آبی است که آن را از چیزی بگیرند، مثل آب هندوانه و گلاب، یا با چیزی مخلوط باشد، مثل آبی که به قدری با گل و مانند آن مخلوط شود که دیگر به آن آب نگویند.

ب. آب مطلق

آب مطلق هر آبی است که مضاف نباشد و آن بر پنج قسم است:
اول: آب کر؛
دوم: آب قلیل:
سوم: آب جاری؛
چهارم: آب باران؛
پنجم: آب چاه.(15)
برخی از احکام آبهای مطلق عبارتند از: