فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

فصل دوم : احکام طهارت و پاکیزگی

اعضای خانواده و بویژه مادر، آشنایی با مسائل طهارت و پاکیزگی و بهداشت را نیاز دارند.
از همین رو، برخی از احکامی را که اعضای خانواده در این زمینه به آن نیازمندند، به قلم می آوریم.
گفتنی است طهارت و پاک کنندگی غالبا با آب انجام می شود و آب دارای اقسامی است که برخی از آنها پاک کننده هستند.

یک. اقسام آبها

أ. آب مضاف

آب مضاف آبی است که آن را از چیزی بگیرند، مثل آب هندوانه و گلاب، یا با چیزی مخلوط باشد، مثل آبی که به قدری با گل و مانند آن مخلوط شود که دیگر به آن آب نگویند.