فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

چهار. راههای شناخت مرجع تقلید

مجتهد و اعلم را از سه راه می توان شناخت:
اول: آنکه خود انسان یقین کند، مثل آنکه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد.
دوم: آنکه دو نفر عالم عادل که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند، مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند، به شرط آنکه دو نفر عالم عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند.
سوم: آنکه عده ای از اهل علم که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند و از گفته آنان اطمینان پیدا می شود، مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند.(4)

پنج. راههای به دست آوردن فتوای مرجع تقلید

به دست آوردن فتوا، یعنی دستور مجتهد چهار راه دارد:
اول: شنیدن از خود مجتهد؛
دوم شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل کنند؛
سوم: شنیدن از کسی که مورد اطمینان و راستگوست؛
چهارم: دیدن در رساله مجتهد(5) در صورتی که انسان به درستی آن رساله اطمینان داشته باشد.(6)

حکم انجام اعمال بدون تقلید

اگر مکلف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد، در صورتی اعمال او صحیح است که بفهمد به وظیفه واقعی خود رفتار کرده است، یا عمل او با فتوای مجتهدی که وظیفه اش تقلید از او بوده، یا با فتوای مجتهدی که فعلا باید از او تقلید کند، مطابق باشد.(7)