فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

سه. شرایط مرجع تقلید

تقلید در احکام عمل کردن به دستور مجتهد است. و از مجتهدی باید تقلید کرد که مرد و بالغ و عاقل و شیعه دوازده امامی و حلال زاده و زنده و عادل باشد.
و نیز بنابر احتیاط واجب باید از مجتهدی تقلید کرد که حریص به دنیا نباشد و از مجتهدین دیگر اعلم باشد، یعنی در فهمیدن احکام خدا از تمام مجتهدین زمان خود استادتر باشد.(3)

چهار. راههای شناخت مرجع تقلید

مجتهد و اعلم را از سه راه می توان شناخت:
اول: آنکه خود انسان یقین کند، مثل آنکه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد.
دوم: آنکه دو نفر عالم عادل که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند، مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند، به شرط آنکه دو نفر عالم عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند.
سوم: آنکه عده ای از اهل علم که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند و از گفته آنان اطمینان پیدا می شود، مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند.(4)

پنج. راههای به دست آوردن فتوای مرجع تقلید

به دست آوردن فتوا، یعنی دستور مجتهد چهار راه دارد:
اول: شنیدن از خود مجتهد؛
دوم شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل کنند؛
سوم: شنیدن از کسی که مورد اطمینان و راستگوست؛
چهارم: دیدن در رساله مجتهد(5) در صورتی که انسان به درستی آن رساله اطمینان داشته باشد.(6)