فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

دو. نشانه های بلوغ

همان گونه که گفته شد، هنگامی احکام و تکالیف الهی بر انسان واجب می شوند که عاقل و بالغ باشد.
نشانه های بلوغ برای بچه ها و فرزندان یکی از سه نشانه زیرین است که هر کدام از این نشانه ها در آنان زودتر آشکار می شود، همان نشانه بلوغشان خواهد بود:
1. روییدن و بیرون آمدن موی زبر و درشت در قسمت زیر شکم و بالای شرمگاه و اندام تناسلی؛
2. بیرون آمدن منی در خواب باشد یا بیداری؛
3. تمام شدن 9 سال قمری در دختران و 15 سال قمری در پسران.(2)
نکته مهم
طبق سال شمسی و شناسنامه ای، دختران تقریبا در سن 8 سال و 8 ماه و 22 روز، و پسران تقریبا در سن 14 سال و 6 ماه و 16 روز بالغ می شوند، زیرا هر سال قمری 10 روز و 18 ساعت از سال شمسی کمتر است.

سه. شرایط مرجع تقلید

تقلید در احکام عمل کردن به دستور مجتهد است. و از مجتهدی باید تقلید کرد که مرد و بالغ و عاقل و شیعه دوازده امامی و حلال زاده و زنده و عادل باشد.
و نیز بنابر احتیاط واجب باید از مجتهدی تقلید کرد که حریص به دنیا نباشد و از مجتهدین دیگر اعلم باشد، یعنی در فهمیدن احکام خدا از تمام مجتهدین زمان خود استادتر باشد.(3)

چهار. راههای شناخت مرجع تقلید

مجتهد و اعلم را از سه راه می توان شناخت:
اول: آنکه خود انسان یقین کند، مثل آنکه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد.
دوم: آنکه دو نفر عالم عادل که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند، مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند، به شرط آنکه دو نفر عالم عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند.
سوم: آنکه عده ای از اهل علم که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند و از گفته آنان اطمینان پیدا می شود، مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند.(4)