چگونه بخوریم تا سالم بمانیم

نویسنده : سیدرضا حسینی

38 - استراحت پس از غذا

پس از صرف غذا کمی استراحت نمائید

امام صادق (علیه السلام) فرمودند:
به پشت خوابیدن، پس از خوردن غذا، بدن را فربه و غذا را هضم می کند و ناراحتی را برطرف می گرداند.
(معمول امام رضا (علیه السلام) آن بود که هرگاه غذا تناول می کرد به پشت می خوابید و پای راستش را بر روی پای چپش قرار می داد.
سفینةالبحار، ج 1، ص 27

39 - حمام کردن پس از غذا