چگونه بخوریم تا سالم بمانیم

نویسنده : سیدرضا حسینی

سعی کنید ایستاده آب نیاشامید

رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) فرمودند:
فردی از شما ایستاده آب نیاشامد.
طب النبی، ص 4

31 - اسراف کردن

در خوردن و نوشیدن از اسراف بپرهیزید

خداوند سبحان در قرآن کریم می فرماید:
بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید، که خداوند اسراف کنندگان را دوست ندارد.
اعراف، آیه ی 31