چگونه بخوریم تا سالم بمانیم

نویسنده : سیدرضا حسینی

30 - ایستاده نوشیدن

سعی کنید ایستاده آب نیاشامید

رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) فرمودند:
فردی از شما ایستاده آب نیاشامد.
طب النبی، ص 4

31 - اسراف کردن