فهرست کتاب


چگونه بخوریم تا سالم بمانیم

سیدرضا حسینی

23 - نوشیدن بین غذا

سعی کنید در بین غذا آب نیاشامید

امام رضا (علیه السلام) فرمودند:
هر کس بخواهد که معده اش ناراحت نشود، در بین غذا آب نیاشامد تا وقتی که خوردن غذا پایان پذیرد. هر کس در هنگام خوردن طعام آب بخورد، بدنش مرطوب و معده اش ضعیف گردد و رگ ها جوهر و قوت غذا را نمی گیرند.
مستدرک الوسائل

24 - نوشیدن آب با غذای چرب