چگونه بخوریم تا سالم بمانیم

نویسنده : سیدرضا حسینی

16 - فوت کردن در ظرف غذا

در ظروف آب و غذا فوت نکنید

امام صادق (علیه السلام) فرمودند:
دمیدن در ظرف آب و غذا و در محل سجده مکروه است.
خصال، ص 158

17 - توجه به مستمندان