دیدار با ابرار - سید بن طاووس

عباس عبیری

بخش پنجم: میراث سبز

کارنامه سید

عارف گرانمایه حله آثاری بسیار ارجمند از خویش به یادگار نهاده است.
علاوه بر فرزندان پرهیزگار و دانشور در کارنامه سید شاگردان و کتابهای فراوانی به چشم می خورد که اشاره ای کوتاه به آنها می تواند در بهتر نمایاندن چهره آسمانی رضی الدین سودمند باشد:

الف - شاگردان

بسیاری از دانشوران حله و دیگر شهرهای عراق از محضر نورانی پژوهشگر فرزانه روزگار خویش ابوالقاسم، رضی الدین، علی بن موسی استفاده کرده اند در میان این جمع پارسا می توان از نامهای زیر به عنوان چهره های برجسته محافل علمی سید یاد کرد.
1 - شیخ سدیدالدین یوسف بن علی بن مطهر پدر فرزانه علامه حلی.
2 - آیت الله جمال الدین حسن بن یوسف مشهور به علامه حلی.
3 - شیخ جمال الدین یوسف بن حاتم شامی.
4 - شیخ تقی الدین حسن بن داود حلی.
5 - شیخ محمد بن احمد بن صالح القسینی.
6 - شیخ ابراهیم بن محمد بن احمد القسینی.
7 - شیخ جعفر بن محمد بن احمد القسینی.
8 - شیخ علی بن محمد بن احمد القسینی.
9 - سید غیاث الدین عبدالکریم بن ابی الفضائل احمد بن طاووس، فرزند برادرش.
10 - سید احمد بن محمد علوی.
11 - سید نجم الدین محمد بن الموسوی.
12 - شیخ محمد بن بشیر.
13 - فرزندش صفی الدین محمد.
14 - فرزند دیگرش رضی الدین علی.(119)
اینان همراه شماری دیگر از فقیهان و پژوهشگران در مدت زندگانی پربار سید پارسای حله، به فراخور حال خویش در محافل علمی وی حضور یافته از خرمن اندخته هایش بهره بردند و اجازه نقل روایت گرفتند.