فهرست کتاب


نخستین معصوم پیامبر أعظم (صلی الله علیه وآله)

جواد فاضل‏

4- حفصه بنت عمر بن خطاب

این حفصه در ابتدای زندگی با خنیس بن حذافه ازدواج کرد. زن و شوهر با هم مسلمان شده بودند و با هم به مدینه هجرت کردند. خنیس پس از واقعه احد بدرود زندگی گفت. عمر به خاطر دختر بیوه اش نگران بود. یک بار او را به ابوبکر و یک بار به عثمان عرضه داشت. این دو نفر از ازدواج با حفصه خودداری کردند. سرانجام به شرف همسری با رسول اکرم افتخار یافت.
رسول الله (صلی الله علیه وآله) یک بار این حفصه را طلاق داد. اما دوباره به الحاح و التماس عمر رجوع فرمود.
حفصه عایشه بسیار نزدیک و همراز بود؛ اما در عین حال سعی می کرد پدر خود را بر پدر عایشه رجحان دهد. منتها این زن بسیار کوچک تر و ضعیف تر از آن بود که بتواند با عایشه کوس برابری بکوبد.
حفصه هم از روات حدیث است. علمای عامه از حفصه نیز احادیث و اخبار روایت می کنند، در سال چهل و پنجم هجرت در سن شصت سالگی به روزگار حکومت معاویة بن ابی سفیان در مدینه بدرود حیات گفت.

5- زینب بنت خزیمه

این زینب دختر خزیمة بن حارث از قبیله بنی عامر است. او نخست همسر طفیل بن حارث بن مطلب بود. از او طلاق گرفت و به عقد برادر شوهر خود عبیدة بن حارث درآمد عبیده هم در جهاد بدر به درجه شهادت رسید. پس از عبیده به خانه عبدالله بن محش رفت.
او هم در احد شهید شد. پس از سه شوهر این بانو با رسول اکرم ازدواج کرد. اما بیش از سه ماه در حرم رسول اکرم بسر نبرد.
در انتهای سال سوم هجرت با پیغمبر عروسی کرد و در ابتدای سال چهارم هجرت از دنیا رفت.
مردم وی را ام المساکین می نامیدند. زیرا این زن بی نهایت به تهی دستان و فقرا محبت می کرد.

6- هند بنت حذیفه

اسمش هند بود ولی مردم وی را به نام ام سلمه می شناختند زیرا از شوهر اولش عبدالله، چهار فرزند به نام زینب و سلمه و عمرو و دره داشت و کنیه ام سلمه را به این مناسبت یافته بود.
ام سلمه دختر عمه پیغمبر بود. مادرش عاتکه دختر عبدالمطلب است با شوهرش در اوایل بعثت رسول اکرم مسلمان شد و این زن و شوهر با مسلمانان مهاجر، هجرتی به حبشه هم کردند.
ابو سلمه هم با پیغمبر خویشاوند بود. این مرد از شهدای احد است که با زخم آن جنگ پس از آن جنگ درگذشت. و ام سلمه را تنها گذاشت.
ام سلمه در سال چهارم هجرت با رسول اکرم ازدواج کرد. زنی درستکار و شریف بود. پس از خدیجه در میان همسران پیغمبر این زن بی نظیر بود. برای فاطمه زهرا همچون مادری مهربان دلسوزی می کرد. فرزندان پیغمبر تنها به ام سلمه جده می گفتند و تنها او را جانشین خدیجه می شمردند.
ام سلمه هم از روات حدیث است. علمای عامه از وی احادیث بسیار روایت می کنند.
ام سلمه به سال شصت و یکم هجرت چند ماه پس از واقعه هایله عاشورا در سن هشتاد و چهار سالگی چشم از جهان فروبست. ابو هریره بر جنازه اش نماز خواند و بعد در قبرستان بقیع به خاکش سپردند.