فهرست کتاب


نخستین معصوم پیامبر أعظم (صلی الله علیه وآله)

جواد فاضل‏

همسران رسول اکرم

1- خدیجه بنت خویلد

نخستین و شریف ترین و گرامی ترین همسرانش خدیجه است که در این کتاب از موقعیت خانوادگی و فضایل شخصی اش یاد کرده ایم و دیگر به تکرار نمی پردازیم.
این خدیجه از رسول اکرم به روایت علمای عامه دو پسر و چهار دختر به دنیا آورد. پسرانش اول قاسم و دوم عبدالله بودند و دخترانش نخست زینب بود که رسول الله (صلی الله علیه وآله) وی را به ابوالعاص بن ربیع داد و این ابوالعاص خواهرزاده خدیجه و پسرخاله زینب بود.
دومین دختر پیغمبر رقیه بود که با پسرعمویش عتبة بن ابی لهب ازدواج کرد، ولی از عتبه که همچون پدرش جوانی فرومایه و پست بود، طلاق گرفت و به عقد عثمان بن عفان درآمد و در سال دوم هجرت بدرود جهان گفت.
دختر سوم پیغمبر آمنه بود که ابتدا به عقد عتیبة بن ابی لهب برادر عتبة بن ابی لهب درآمد اما پیش از زفاف طلاق گرفت و پس از رحلت رقیه با عثمان بن عفان ازدواج کرد و در سال نهم هجرت از دنیا رفت.
و اما دختر چهارم فاطمه زهرا است که شرح زندگانی غرق در مفاخر و مکارمش در کتاب سومین معصوم به تفصیل نوشته خواهد شد.
این دو پسر و چهار دختر را خداوند متعال از خدیجه به رسول اکرم عنایت کرد و جز خدیجه و ماریه مصری هیچ یک از همسران پیغمبر بچه دار نشدند.

2- سوده بنت زمعه

سوده دختر زمعه از طایفه قریش بود. او همسر پسرعمویش سکران بن عمرو بود. با شوهرش به دین اسلام درآمد و پس از مرگ شوهرش چند سال تنها نشست تا وقتی که خدیجه بدرود حیات گفت، او با رسول خدا ازدواج کرد.