طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

آداب خوردن گوشت

امام صادق علیه السلام : آن زن یهودی، پیامبر (ص) را با زهری که در سردست گوشت نهاده بود، مسموم کرد. پیامبر، دست و شانه گوسفند را دوست داشت و بُن ران را به دلیل نزدیک بودنش به پیشابگاه، دوست نداشت.

پرهیز از خوردن گوشت خشکیده نمک سود

امام صادق علیه السلام : چهار چیز، (انسان را) پیش از فرا رسیدن هنگام پیری، پیر می کند: خوردن گوشت خشک شده، نشستن بر جای مرطوب، بالا رفتن از پلکان و آمیزش با پیرزنان.
امام صادق علیه السلام : سه چیز، بدن را فرسوده می کند و شاید هم بکُشد: خوردن گوشت خشکیده ی فاسد، حمّام رفتن با شکم پُر، و همبستری با پیرزنان.
امام صادق علیه السلام : سه نوع از خوردنی ها، موجب لاغری است: گوشت خشک شده، پنیر و شکوفه خرما.
امام صادق علیه السلام : دو چیز است که از هر جهت، زیان دارد و برای هیچ چیز فایده ای ندارد...: گوشت خشک شده و پنیر.

نهی از خوردن گوشت خام

الکافی
- به نقل از هشام بن سالم - از امام صادق(ع) درباره ی خوردن گوشت خام پرسیدم. فرمود: این، خوراک درندگان است.