طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

پرهیز از خوردن غذای داغ

امام صادق علیه السلام : نزد پیامبر غذایی داغ آوردند. فرمود: خداوند، آتش را خوراکمان نکرده است. کنارش بگذارید تا سرد شود. پس آن را واگذاشتند تا سرد شد.
امام صادق علیه السلام : برای پیامبر غذایی بسیار داغ آوردند. فرمود: چنین نیست که خداوند، آتش را خوراکمان کرده باشد. آن را در جایی بگذارید تا سرد شود و (جوشش آن، ) آرام بگیرد، چرا که غذای داغ، برکت ندارد. شیطان را در آن بهره ای است.
المحاسن
- به نقل از عائذ بن حبیب -: نزد امام صادق(ع) بودیم. برایمان تریدی آوردند. دستان خود را به سوی آن دراز کردیم و دیدیم که داغ است. در این هنگام، امام صادق(ع) فرمود: ما از خوردن آتش، نهی شده ایم. دست بردارید؛ چرا که برکت در سرد شدن آن است.

آداب خوردن گوشت

امام صادق علیه السلام : آن زن یهودی، پیامبر (ص) را با زهری که در سردست گوشت نهاده بود، مسموم کرد. پیامبر، دست و شانه گوسفند را دوست داشت و بُن ران را به دلیل نزدیک بودنش به پیشابگاه، دوست نداشت.

پرهیز از خوردن گوشت خشکیده نمک سود

امام صادق علیه السلام : چهار چیز، (انسان را) پیش از فرا رسیدن هنگام پیری، پیر می کند: خوردن گوشت خشک شده، نشستن بر جای مرطوب، بالا رفتن از پلکان و آمیزش با پیرزنان.
امام صادق علیه السلام : سه چیز، بدن را فرسوده می کند و شاید هم بکُشد: خوردن گوشت خشکیده ی فاسد، حمّام رفتن با شکم پُر، و همبستری با پیرزنان.
امام صادق علیه السلام : سه نوع از خوردنی ها، موجب لاغری است: گوشت خشک شده، پنیر و شکوفه خرما.
امام صادق علیه السلام : دو چیز است که از هر جهت، زیان دارد و برای هیچ چیز فایده ای ندارد...: گوشت خشک شده و پنیر.