طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

پرهیز از خوردن پس از سیری

امام صادق علیه السلام : چهار چیز، هدر می رود: بذر در شوره زار، چراغ در شب مهتابی، خوردن پس از سیری و نیکی به کسی که شایسته آن نیست.
امام صادق علیه السلام : در سه چیز ناخشنودی خداوند (عز و جل) است: خفتن بدون بیداری کشیدن (و احساس نیاز به خواب) خندیدن بدون شگفتی، و خوردن پس از سیری.

پرهیز از خوردن غذای داغ

امام صادق علیه السلام : نزد پیامبر غذایی داغ آوردند. فرمود: خداوند، آتش را خوراکمان نکرده است. کنارش بگذارید تا سرد شود. پس آن را واگذاشتند تا سرد شد.
امام صادق علیه السلام : برای پیامبر غذایی بسیار داغ آوردند. فرمود: چنین نیست که خداوند، آتش را خوراکمان کرده باشد. آن را در جایی بگذارید تا سرد شود و (جوشش آن، ) آرام بگیرد، چرا که غذای داغ، برکت ندارد. شیطان را در آن بهره ای است.
المحاسن
- به نقل از عائذ بن حبیب -: نزد امام صادق(ع) بودیم. برایمان تریدی آوردند. دستان خود را به سوی آن دراز کردیم و دیدیم که داغ است. در این هنگام، امام صادق(ع) فرمود: ما از خوردن آتش، نهی شده ایم. دست بردارید؛ چرا که برکت در سرد شدن آن است.

آداب خوردن گوشت

امام صادق علیه السلام : آن زن یهودی، پیامبر (ص) را با زهری که در سردست گوشت نهاده بود، مسموم کرد. پیامبر، دست و شانه گوسفند را دوست داشت و بُن ران را به دلیل نزدیک بودنش به پیشابگاه، دوست نداشت.