طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

آغاز کردن غذا با نمک و به پایان بردن آن با نمک یا سرکه

امام صادق علیه السلام : بنی اسرائیل، ( غذا را) با سرکه آغاز می کردند و با آن نیز به پایان می بردند؛ ولی ما با نمک آغاز می کنیم و با سرکه به پایان می بریم.

خوردن غذا به هنگام گرسنگی و اشتها

امام صادق علیه السلام : در سفارش هایی به عنوان بَصری -: تو را به نه چیز سفارش می کنم و این، سفارش من به همه کسانی است که جویای راهی به سوی خداوند متعال هستند، و از خداوند می خواهم که تو را در بکار بستن این سفارش توفیق دهد. سه تا از این توصیه ها در تربیت نفس است.
اما آنها که در تربیت نفْس است: از این حذر کن که آنچه را اشتها نداری، بخوری؛ چرا که در کار کودنی و نابخردی می آورد. جز به گاه گرسنگی مخور، و چون خواستی بخوری، حلال بخور و نام خدا را بر زبان بیاور.

خوردن غذای گرم، پیش از سرد شدن

المحاسن
- به نقل از مُرازِم - امام صادق(ع) برای ما غذایی گرم فرستاد و فرمود: پیش از آنکه سرد شود، بخورید؛ چرا که این، خوش تر است.