طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

شستن دست ها

الامالی
- به نقل از هشام بن سالم، از امام صادق(ع) از پدرانش (علیهم السلام ) - : پیامبر خدا فرمود: هر کس از این خرسند می شود که خیر و برکت خانه اش بسیار باشد، در هنگام آورده شدن غذا وضو بسازد، و هر کس پیش و پس از غذا وضو بسازد، در گشایش روزی به سر برد و از هر بلایی در تن خویش، برکنار باشد.
هشام بن سالم گفت: امام صادق علیه السلام : به من فرمود: ای هشام بن سالم! مقصود از وضو در این جا، شستن دست ها پیش و پس از غذاست.
امام صادق علیه السلام : هر چیز را زیوری و زیور سفره، سبزی است.
الکافی
- به نقل از حنّان -: با امام صادق(ع) بر سر سفره ای نشسته بودم. ایشان دست به سوی سبزی دراز کرد، در حالی که من به دلیل بیماری ای که داشتم، از آن پرهیز نمودم.
امام به من رو کرد و فرمود: ای حنّان ! مگر نمی دانی نزد امیر مؤمنان (ع) هیچ طبقی آورده نمی شد، مگر این که سبزی هم داشت؟
گفتم: فدایت شوم! چرا؟
فرمود: زیرا دل های مؤمنان سبز است و به همانند خویش، میل دارد.

نام خدا مقدمه ی شروع غذا

امام صادق علیه السلام : امیر مؤمنان (ع) فرمود: برای کسی که بر غذای خود نام خدا ببرد، ضمانت می کنم که از آن غذا، به هیچ درد و رنجی گرفتار نمی شود.
ابن کوّاء - که این را شنید - پرسید: ای امیر مؤمنان! من دیروز غذایی خوردم و نام خدا را نیز به گاه خوردن آن بردم، اما آن مرا آزار داد!
فرمود: ای نادان! شاید چند گونه غذا خورده ای، و بر برخی گونه ها نام خدا برده و بر برخی دیگر نام خدای نبرده ای.
امام صادق علیه السلام : به نقل از پدرانش (علیهم السلام) - امیر مؤمنان (ع) فرمود: هیچ گاه به بدگواری، مبتلا نشده ام.
پرسیدند: چرا؟
فرمود (زیرا) هیچ لقمه ای به سوی دهان نبرده ام، مگر این که نام خدا را بر آن یاد کرده ام.
المحاسن
- به نقل از مسمع بن عبدالملک -: به امام صادق(ع) گفتم: من گاه، احساس بدگواری می کنم.
فرمود: آیا نام خدا می بری؟
گفتم: بسم الله هم گفته ام!
فرمود: شاید غذاهای گوناگون می خوری؟
گفتم: آری.
فرمود: برای هر گونه، بسم الله می گویی؟
گفتم: نه.
فرمود: از همین جاست که به بدگواری، گرفتار می شوی؟
الکافی
- به نقل از مِسمَع - نزد امام صادق(ع) از این که پس از خوردن غذا از آن آزار می بینم، اظهار ناراحتی کردم.
فرمود: بسم الله نمی گویی؟
گفتم: بسم الله هم می گویم، اما غذا مرا آزار می دهد!
فرمود: آیا هنگامی که با سخن گفتن، رشته آن بسم الله پیشین را می گسلی و سپس دیگر بار به غذا ادامه می دهی، دوباره نام خدا را می بری؟.
گفتم: نه
فرمود: از همین جاست که غذا به تو زیان می رساند. زنهار که اگر به گاه ادامه دادن به غذا، ( دیگر بار) نام خدا را می بردی، غذا تو را زیان نمی رساند.

آغاز کردن غذا با نمک و به پایان بردن آن با نمک یا سرکه

امام صادق علیه السلام : بنی اسرائیل، ( غذا را) با سرکه آغاز می کردند و با آن نیز به پایان می بردند؛ ولی ما با نمک آغاز می کنیم و با سرکه به پایان می بریم.